Regulamin

Pobierz w formacie PDF:

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
 - wraz z polityką prywatności oraz polityką cookies

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia.
Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktować się z Administratorem, kierując wiadomość na adres e-mail: biuro@anpharm.pl w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu.

 

§1 Wprowadzenie

 1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta, z zastrzeżeniem usług wymagających dokonania innych formalności opisanych poprzez funkcjonalności Serwisu, po przystąpieniu przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez usunięcie konta Użytkownika i zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Serwisu bez rejestracji, jak również bez tworzenia i bez zarządzania indywidualnym kontem, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Wyrażenia zawarte w Regulaminie zaczynające się od wielkich liter należy interpretować według definicji określonych w §3.
 5. W przypadku, gdy dla danej usługi dostępnej w Serwisie określony został odrębny regulamin świadczenia tej usługi, przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dedykowanego dla niej regulaminu, dostępnego w Serwisie, i zaakceptowania zawartych w nim postanowień.
 6. Postanowienia regulaminu dedykowanego dla danej usługi korzystają z pierwszeństwa przed odmiennymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§2 Informacje o Serwisie

 1. Serwis jest informacyjną witryną internetową, dostępną pod adresem http://www.anpharm.pl, zawierającą informacje o firmie Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 0000025198; wysokość kapitału zakładowego: 7 892 148 PLN, wysokość kapitału wpłaconego: 7 892 148 PLN, NIP: 118-00-59-253  i o Grupie Farmaceutycznej Servier, w tym o firmie Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887.
 2. Na stronie Serwisu znajdują się przekierowania do stron internetowych Grupy Servier (http://servier.com), Servier Polska Sp. z o.o. (http://servier.pl) i http://servier-cdmo.com. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotyczące:
  1. nazw substancji leczniczych (API),
  2. działalności firmy Administratora oraz Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Grupy Servier (Les Laboratoires Servier);
 3. Jakiekolwiek informacje dotyczące substancji leczniczych zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako reklama jakichkolwiek produktów leczniczych, ani tym bardziej jako porada medyczna.
 4. Administrator wyraźnie zastrzega, że  wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty.

 

§3 Definicje

 1. Administrator – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000025198, NIP: 118-005-92-53, REGON: 010421975, będącą właścicielem i administratorem Serwisu.
 2. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników, w szczególności określający prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu wraz z polityką dotyczącą korzystania z plików cookie.
 3. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem http://www.anpharm.pl, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Do efektywnego korzystania z Serwisu niezbędne są:
  1. sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Serwisu;
  2. połączenie do Internetu;
  3. posiadanie oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zasobów Serwisu, tj. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript, pliki Cookies oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki to: Internet Explorer w wersji 6 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 5 lub wyższej,  Google Chrome, Opera w wersji 12 lub wyżej, Safari w wersji 5 lub wyższej;
  4. zalecaną minimalną rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 2. Dla potrzeb skontaktowania się z Administratorem celem zadania pytania, uzyskania informacji lub zgłoszenia naruszenia drogą internetową, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika adresu elektronicznego (email), którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do nadania i odebrania wiadomości e-mailowej.
 3. Administrator może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt zakłócający działanie Serwisu lub uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub zarządzanie nim przez Administratora. Celem zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych, Administrator posługuje się środkami technicznymi i organizacyjnymi odpowiednimi do stopnia zagrożenia, stosując w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Podstawowym zagrożeniem wiążącym się z przeglądaniem treści dostępnych w serwisach internetowych jest ryzyko „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie (wirusy, robaki – „worms”, czy „konie trojańskie”). Celem uniknięcia tego rodzaju zagrożeń pożądane jest zaopatrzenie komputera bądź urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się z Internetem, w regularnie aktualizowany program antywirusowy. Pozostałe zagrożenia związane są z możliwością przeprowadzenia ataków na witrynę Serwisu przez tzw. hackerów. Mimo zachowania przez Administratora należytej staranności w powyższym zakresie, żadne stosowane przez niego zabezpieczenia nie gwarantują zupełnej ochrony przed opisanymi wyżej, niepożądanymi działaniami osób trzecich.

 

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu - ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. z siedzibą przy ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

ANPHARM dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. ANPHARM przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Nadzorujący Ochronę Danych Osobowych
W celu monitorowania i nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych ANPHARM wyznaczył Nadzorującego Ochronę Danych Osobowych (dalej: „NODO”).

Kontakt z NODO we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ANPHARM jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • w formie elektronicznej na adres: dane.osobowe@anpharm.pl;
 • w formie pisemnej na adres: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa.

Cel i zakres przetwarzanych danych. (Dane pozyskiwane automatycznie) Serwisy internetowe Administratora mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych Użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji Użytkownika. W taki sposób Administrator może pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych. Więcej informacji zawarto w rozdziale „Polityka cookies”.

(Dane podawane przez Użytkownika) Ponadto, w zależności od charakteru korzystania z Serwisu, Administrator może gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych samodzielnie bezpośrednio przez Użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe oraz dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej (w przypadku korzystania z treści przeznaczonych wyłącznie dla osób uprawnionych).

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja dostępu do określonych treści).

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 • Udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach Administrator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności serwisów Administratora lub poprzez kontakt na adres e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 • Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO): W pewnych okolicznościach Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez użytkownika oświadczenia, weryfikacji posiadanych przez Użytkownika uprawnień) lub wypełnienia zobowiązań Administratora wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik (np. regulamin wybranego serwisu). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych;
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: administrowanie Serwisem, prowadzenie komunikacji z Użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów Administratora oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Ujawnianie danych. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika lub osoby uprawnionej.

Dostęp do danych Użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.

Przekazanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego Użytkownik korzysta, jak również do preferencji Użytkownika.

Prawa Użytkowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ANPHARM, Użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw Użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w tym:

 • Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 • Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ANPHARM  zapraszamy do kontaktu z Nadzorującym Ochronę Danych Osobowych pod adresem: dane.osobowe@anpharm.pl lub bezpośrednio z Administratorem pod adresem biuro@anpharm.pl  lub pisząc na adres siedziby Administratora.

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A
ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

§6 Polityka cookies

Serwisy https://anpharm.pl/ używają technologii śledzących, w tym plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron i podstron Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Więcej informacji na temat prywatności danych w Google Analytics pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard swoich stron, a zebrane dane są wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu optymalizacji działań.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 

§7 Prawa Autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu, treści umieszczonych w Serwisie, jak również do wszelkich graficznych elementów Serwisu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Administratorowi. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.
 2. Kopiowanie stanowiących utwór elementów graficznych lub zamieszczonych w Serwisie treści bądź materiałów w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty, jak również ich rozpowszechnianie czy dokonywanie ich opracowań wymaga zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności – w przeciwnym wypadku stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Administratora.
 3. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub opisy znajdujące się na stronie www.anpharm.pl objęte są ochroną prawną. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą osób uprawnionych.
 4. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia pojawiające się w Serwisie podlegają ochronie prawnej.

 

§8 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania Niniejszego Regulaminu
 2. nie naruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich,
 3. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi.

 

§9 Odesłania (linki)

 1. 1. Administrator zezwala na umieszczanie przez osoby trzecie, na innych stronach internetowych, odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie mogą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również, tajemnicy przedsiębiorstwa Administratora, know-how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.

 

§10 Odpowiedzialność Administratora

 1. 1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości treści udostępnianych w Serwisie, obsługi Użytkowników i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.
 2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora i przez niego nie planowanych Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.
 3. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail: biuro@anpharm.pl .
 4. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.
 5. Administrator informuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu podjęcie właściwych działań.
 6. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.
 7. Administrator po upewnieniu się co do prawdziwości i zasadności zgłoszonego naruszenia, usunie z Serwisu treści objęte takim zgłoszeniem.

 

§11 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: biuro@anpharm.pl. Istnieje także możliwość zgłoszenia reklamacji drogą telefoniczną lub korespondencyjną, pod numery telefonów wskazane w zakładce „Kontakt” Serwisu, lub na podany tam adres pocztowy.
 2. Reklamacja zgłoszona drogą mailową powinna zawierać przynajmniej adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

 

§12 Zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania leku

 1. Serwis udostępnia możliwość zgłoszenia podejrzenia niepożądanego działania leku produkowanego przez Administratora z siedzibą w Warszawie.
 2. Dla celów zgłoszenia podejrzenia niepożądanego działania leku należy użyć linku, dostępnego w zakładce: http://www.anpharm.pl/. Po naciśnięciu linku nastąpi przekierowanie do strony http://www.servier.pl/, na której znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający zgłoszenie podejrzenia.
 3. Zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania leku po przekierowaniu na stronę http://www.servier.pl, następuje na zasadach określonych w regulaminie korzystania z domeny servier.pl.

 

§13 Korzystanie z informacji handlowej

 1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Administratora i jego usług lub produktów.
 2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to także artykułów z prasy specjalistycznej.
 3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

 

§14 Polityka poufności korespondencji

Wszelka korespondencja kierowana przez ANPHARM, w tym w szczególności wiadomości e-mail oraz załączone do nich pliki, ze względu na możliwość zawierania nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz innym, mającym znaczenie gospodarcze (know-how), jak również informacji chronionych prawami własności intelektualnej, ma charakter poufny i jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata.

Informacje, o których mowa powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2019 poz. 1010), w stosunku do której ANPHARM podejmuje niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Wszelkie rozpowszechnianie, ujawnianie, kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, zawartych w omyłkowo skierowanej korespondencji, bez uzyskania uprzedniej zgody ANPHARM jest zabronione i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Użytkownik, jak również każda inna osoba, niebędąca właściwym adresatem wiadomości, do której omyłkowo skierowano korespondencję, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia ANPHARM o tym fakcie oraz odesłania dokumentu lub usunięcia/zniszczenia wiadomości e-mail oraz ich kopii i zapisów na wszelkich nośnikach.

 

§15 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem www.anpharm.pl, w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.
 2. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz treści wprowadzanych zmian za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób określony w ust. 3.
 4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory rozpatrywane będą zgodnie z polskim prawem przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 

§15 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować na poniżej wskazany adres e-mail: biuro@anpharm.pl.